Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídky

 1. identifikace zadavatele

  Obec Nová Ves v Horách, IČ: 00266108, se sídlem Obecní úřad čp. 33, 435 45 Nová Ves v Horách

  Tel.: 476 113 156, e-mail: obecnovaves@seznam.cz, www.novavesvhorach.cz

 2. vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

  Oprava kamenných zdí a schodů

 3. místo a doba plnění

  Nová Ves v Horách, 15. 6. 2015 – 31. 8. 2015

 4. požadovaný obsah nabídky

  Název firmy, sídlo, kontakty, zástupce

  Nabídková cena, vymezit DPH

  Položkový rozpočet

  Záruka

  Termín plnění zakázky

  Doklad o prokázání oprávnění k podnikání (dle bodu 7)

  Čestné prohlášení (bod 8)

 5. platební podmínky

  Daňový doklad vystavený ke dni převzetí díla se splatností 14 dní

 6. způsob a místo podávání nabídek

  Osobně či poštou v zalepené obálce s uvedením adresy odesílatele a označením OPRAVA ZDÍ.

  Na adresu: Obecní úřad Nová Ves v Horách čp. 33, 435 45 Nová Ves  v Horách

 7. Prokázat oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky (např. živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů)

   přiložit v kopii

 8. Dodat čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):

              není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)

              v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen    

              pro       nedostatek majetku

              nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

              nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní                      politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není     prodlení se splácením splátek;

  čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce;

  10. Před podáním nabídky je nutná fyzická prohlídka místa za přítomnosti zástupce zadavatele. Sjednejte si předem telefonicky termín prohlídky, která se může uskutečnit ve dnech 12. 5. – 17. 5. 2015, na: tel.: 476 113156, nebo 604 588 494.

  11. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání na 23 dnů. Lhůta začíná běžet 6. 5. 2015 a končí 29. 5. 2015 ve 12 h.

  12. Dotazy:

  Případné dotazy zodpoví na tel. 604 588 494 starosta obce David Kádner.

  13. Znění výzvy se zveřejní na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce obecního úřadu na webových stránkách obce. Tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.

 

 

 

 

David Kádner, starosta obce v.r.

 

výsledek: Doručena 1 nabídka firma STAVMOST s.r.o.  - 3838406,20 Kč

Firma nebyla vybrána vzhledem k fiannčí náročnosti a nedoržení termínu plnění.